Adatvédelmi Nyilatkozat

www.nyelvtanulas.net 

A Business West Korlátolt Felelősségű Társaság (mint Szolgáltató) a www.nyelvtanulas.net honlapon  lehetővé teszi Nyelviskola munkásságának közelebbi megismerését, továbbá nyelvtanfolyamokat,  informatiai képzéseket, egyéb Fktv. hatálya alá tartozó képzéseket szervez, valamint Pannon  nyelvvizsgákat bonyolít le. Ennek során a Szolgáltató a honlapon regisztrálók (Felhasználók) adatait  kezeli. 

Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a honlapon regisztrálni  kívánó, illetve már regisztrált látogatóit a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes  adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében  tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és  lehetőségeiről. 

A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és  nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli. 

Adatkezelési tájékoztató 

 1. Bevezetés 

A Business West Kft. elkötelezett felhasználói, hallgatói, ügyfelei és partnerei személyes adatainak  védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának  tiszteletben tartását. A Business West Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz  minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési elveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket saját  magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban  vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

– 2003. évi XLVIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról – 2013. évi LCXXII. törvény a felnőttképzésről 

– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs  társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

– 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól – 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról – 137/2008. (V. 16.) kormányrendelet az idegennyelvtudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjéről és nyelvvizsga bizonyítványokról 

 1. Adatkezelési alapfogalmak 

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele,  valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára  jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;  hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő  tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes  adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; 

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az  adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,  aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az  adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy  az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a  műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása  vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további  felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy  azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;  adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;  nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem  lehetséges; 

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott  időre történő korlátozása céljából; 

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;  adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül  a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,  feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező  szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály  rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi; 

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező  szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 

 1. Adatkezelési alapelvek 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében  kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az  adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához  elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges  mértékben és ideig kezelhető. 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

Személyes adat akkor kezelhető, ha 

 1. a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 
 2. b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli 

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló belegyezéssel kezelhető. 

Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével  kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és  az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik  ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos  jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek: a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes; 

 1. b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek; 
 2. c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen  azonosítani.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók  össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei  minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 

 1. A szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama A Business West Kft. szolgáltatásainak adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok  teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk a Business West Kft. részére  adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő  kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 

4.1 A Business West Kft által üzemeltett honlapok látogatóinak adatai 

A Business West Kft. az alábbi honlapokat üzemelteti: 

www.nyelvtanulas.net 

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a Business West Kft. a szolgáltatás teljesítése,  működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogatott és az előzőleg megtekintett oldal címe, operációs rendszer és böngésző típusa, IP cím. 

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 1 év. 

A http://www.nyelvtanulas.net címen elérhető portálok html kódjai a Business West Kft-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaznak. E  hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat  képesek gyűjteni. 

4.2. Felhasználói adatbázis 

A Business West Kft. online szolgáltatásainak igénybe vételéhez (online jelentkezés és szintfelmérés, hírlevél ) a felhasználóknak személyes adatokat kell megadniuk. 

4.2.1 Online jelentkezés és szintfelmérés 

Az adatkezelés célja: a jelentkezők számára konkrét tanfolyami ajánlat biztosítása. A felhasználó által  megadott adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez. A Business West Kft. azt vállalja, hogy 2 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a jelentkezővel a megadott elérhetőségeken. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi  szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mailcím, telefonszám 

Az adatkezelés időtartama: a jelentkezéstől számított 1 év. 

4.2.2 Hírlevél 

Az adatkezelés célja: a feliratkozók számára hírlevélküldő szolgáltatás biztosítása. A felhasználó által  megadott adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a szolgáltatás biztosításához. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi  szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. A kezelt adatok köre: teljes név, e-mail cím 

Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatásról történő leiratkozásig

A feliratkozás során a felhasználó megadja nevét és e-mailcímét, valamint a „Feiratkozom a  hírlevélre” jelölőnégyzet bekattintásával jelzi kifejezett szándékát a szolgáltatás igénybe vételére. Az űrlap kitöltése után a Business West Kft. megadott e-mail címre egy visszaigazoló levelet küld, amely egy aktiváló linket tartalmaz, melynek lekattintásával válik élessé a feliratkozás. 

A megadott adatok módosítását a felhasználó saját maga elvégezheti, ha e-mailcímével belép  ugyanarra a felületre a www.nyelvtanulas.net oldalon, ahol a feliratkozás is történt. Amennyiben egy felhasználó a továbbiakban nem kívánja igénybe venni a Business West Kft. online szolgáltatásait, a hírlevelekben, található „Leiratkozás” linkre kattintva ezt bármikor megteheti. Az adatkezelés az businesswest@nyelvtanulas.net címre küldött e-maillel is megszüntethető. 

4.3. Hírlevél és egyéb értesítések 

A Business West Kft. rendszeresen (jellemzően havonta) hírlevélben értesíti újdonságairól azokat a hallgatókat, akik a hírlevél küldését kérték. 

Ezen felül az Business West Kft. hírlevélküldő rendszere egyéb – a szolgáltatásban magában rejlő – üzeneteket is küldhet alkalmanként. 

 1. Egyéb adatkezelések 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.  Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a  közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek  tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett  megkeresheti az adatkezelőt. A Business West Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a  pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki,  amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

 1. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága 

A Business West Kft. honlapja Orosz László egyéni vállalkozó szerverén kerültek elhelyezésre. A Business West Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);  

hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);  

változatlansága igazolható (adatintegritás); 

a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

A Business West Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező  kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

A Business West Kft. az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak  az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 

a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és  teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége  van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel  kapcsolatos eszközök. 

A Business West Kft. informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes  betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról  szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. 

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek

tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására  vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést  rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A  rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának 

ellenőrzését is. 

 1. Az adatkezelő adatai, elérhetősége 

Név: Business West Kft 

Székhely, Levelezési cím: 4034 Debrecen, Szilvásújfalvi utca 7. 

Adószám: 14305047-1-09 

Cégjegyzékszám: 09 09 030245 

Hatósági nyilvántartási szám: B/2020/001725 

Telefonszám: 0630-2990807 

Képviseli: Bulyáki Lajos ügyvezető 

 1. Jogorvoslati lehetőségek 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak  helyesbítését, illetve – a jogszabályokban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az  adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein. Az adatkezelő  zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha feltételezhető, hogy a törlés sértené az  érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az  adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha  az érintett kéri, vagy az adatkezelés célja megszűnt, illetve ha az adatok tárolásának törvényben  meghatározott határideje lejárt, bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság  Hatóság a törlésről rendelkezett. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll  az adatkezelő rendelkezésére. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Telefax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu